Põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi “Klubi”) nimeks on PÕHJA-TALLINNA JALGPALLIKLUBI
  1.2 Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
  1.3 Klubi on mittetulundusühinguna avalikes huvides tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, kes
  ühendab mittetulundusühinguna sportlasi, treenereid ja teisi jalgpalli huvilisi, ja mis oma
  tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.
  1.4 Klubi on oma sihtrühma suhtes heategevuslik.
  1.5 Klubi pakub oma sihtrühmale tasuta ettevalmistust jm toetust nende füüsilise vormi
  arendamiseks, osalemiseks võistlustel, sõpruskohtumistel jne.
 2. KLUBI EESMÄRGID JA TEGEVUS
  2.1 Klubi tegevuse eesmärkideks on:
  2.1.1 Liikmeskonnale vaba aja veetmiseks tingimuste loomine;
  2.1.2 klubi esindusvõistkonna ning võimalike duubel- ja noorte võistkondade jalgpallialase
  treeningtöö organiseerimine, jalgpalliharrastajate ühendamine;
  2.1.3 jalgpallivõistluste ning muude jalgpalliga seotud ürituste korraldamine;
  2.1.4 jalgpallimängu, Ausa Mängu põhimõtete ja tervislike eluviiside propageerimine;
  2.1.5 treeninglaagrite, õppeseminaride ja kursuste korraldamine kestusega kuni kuus kuud;
  2.1.6 stipendiumide määramine.
  2.2 Klubi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse
  põhimõteteks on:
  2.2.1 Liikmete hääleõigsuse võrdsus;
  2.2.2 Liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
  2.2.3 Liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused klubi ees;
  2.2.4 Liikmete õigus avalduse alusel klubist välja astuda;
  2.2.5 Klubi võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss,
  oma sümboolika ja pitsat.
  2.2.6 Klubi vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga.
  2.2.7 Klubi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
 3. KLUBI LIIKMESKOND
  3.1 Klubi peamise liikmeskonna- sihtrühma moodustavad jalgpalliharrastajad, kes tunnevad huvi ja
  vajadust enda arendamiseks jalgpalli valdkonnas ja vabatahlikud treenerid jm abipersonal, kes
  soovivad panustada harrastusjalgpalli arengusse ja oma tegevusega kaasa aidata jalgpalli
  arengule kogu vabariigis.
  3.2 Klubi liikmeteks võivad olla ka teised füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat
  põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad ühekordset sissastumismaksu ja
  regulaarset liikmemaksu.
  3.3 Klubi noorliikmeteks võivad olla klubi tegevuses osaleda soovivad kuni üheksateistaastased ja
  nooremad füüsilised isikud, kes täidavad käesolevat põhikirja ja osalevad aktiivselt klubi
  tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
  3.4 Klubi noorliikmetel ei ole õigust osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös, valida ja olla
  valitud klubi juht-, kontroll- ja teistesse valitavatesse organitesse ning esindada klubi selle
  juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ja üritustel. Samas ei ole klubi noorliikmetel

2/6

kohustust osaleda korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse
kuulumise korral nende töös.
3.5 Klubi liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa klubi
eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt klubi tegevuses ning
tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.
3.6 Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse klubi
liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hilisemalt eelpoolnimetatud avalduse
laekumisele järgneval korralisel koosolekul.
3.7 Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise
tähtaja kinnitab klubi üldkoosolek.
3.8 Klubi noorliikmetele sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestab klubi juhatus.
3.9 Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks
vastuvõtmise otsustab klubi järgmine korraline üldkoosolek.
3.10 Liikmelisust klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üleanda ega pärandada. Füüsilisest isikust
liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus klubis lõpeb.
3.11 Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.
3.12 Klubi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel klubist välja astuda. Liige võib klubist välja astuda
ainult klubi majandustaasta lõpul. Väljaastumisest tuleb klubi juhatusele ette teatada vähemalt
kolm kuud enne majandusaasta lõppu. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi
ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt
võimalik. Klubi juhatus on kohustatud nõudma klubist lahkuvalt liikmelt klubi kasuks sisse
väljaastumisaasta liikmemaksu ja muud kohustused klubi ees.
3.13 Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid või on
kahjustanud oluliselt klubi materiaalselt või moraalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata klubi
valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata
klubi liikmemaksu pikema perioodi vältel.
3.14 Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada. Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise
otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.
3.15 Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest.
Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus klubis
on lõppenud, ei ole õigusi klubi varale.
3.16 Klubi liikmetel on õigus:
• Osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
• Kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
• Osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning
teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle juhtorganite volitusel teistes
organisatsioonides ning üritustel;
• Esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi
tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
• Kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat;
• Klubist välja astuda.
3.17 Klubi liikmed on kohustatud:
• Järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte;
• Harrastama regulaarselt vähemalt ühte spordiala, millega klubis tegeletakse;
• Osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumise
korral nende töös;
• Tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;
• Kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
• Hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.
Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus omades selleks eelnevalt
nende liikmete nõusolekut.

3/6

 1. KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
  4.1 ÜLDKOOSOLEK
  4.1.1 Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik
  klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
  4.1.2 Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või
  nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt
  1/10 klubi liikmete poolt.
  4.1.3 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude
  alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
  4.1.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ning
  kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja
  päevakorra projekt.
  4.1.5 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes, mis ei ole antud käesoleva
  põhikirjaga juhatuse (või klubi muu organi) pädevusse. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
  • Põhikirja muutmine ja klubi eesmärkide muutmine;
  • Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
  • Klubi sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
  • Majandusaasta aruande kinnitamine;
  • Majandusaasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
  • Klubi presidendi ja teiste juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse
  liikmete arvu kinnitamine;
  • Klubi presidendi ja juhatuse liikmete valimine, klubi revidendi määramine;
  • Juhatuse või revidendiga (revisjonikomisjoni liikmega) tehingu tegemise või tema vastu nõude
  esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
  • Klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise
  ning vastavate tingimuste kehtestamine.
  4.1.6 Üldkoosolekut juhatab klubi president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja.
  4.1.7 Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi.
  4.1.8 Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui ka üks üldkoosolekul osalev
  klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase
  hääletamise teel.
  4.1.9 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja
  protokollija.
  4.1.10 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole klubi
  liikmetest.
  4.1.11 Kui üldkoosolek ei ole punktis 4.1.10 sätestatud nõude mittetäitmise korral pädev otsuseid
  vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama
  päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul
  osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on
  esindatud vähemalt kaks liiget.
  4.1.12 Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole
  üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad
  või on esindatud kõik klubi liikmed.
  4.1.13 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku
  kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel
  teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud
  klubi kõik liikmed.
  4.1.14 Üldkoosolekus võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik
  volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine klubi liige.
  4.1.15 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud
  klubi liikmetest või nende esindajatest.
  4.1.16 Klubi tegevuse eesmärgi muutumiseks on vajalik kõigi klubi liikmete nõusolek.
  4.1.17 Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4/6

4.1.18 Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik klubi liikmed.
4.1.19 Igal klubi liikmel on üks hääl.
4.1.20 Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi
omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
4.1.21 Üldkoosoleku poolt klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti
talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
4.1.22 Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada klubi majandusaruande kinnistamise
otsusel. Klubi liige, kes on juhatuse liige või revident (revisjonikomisjoni liige), ei või
hääletada klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Neid hääli ei arvestata
esindatuse määramisel.
4.1.23 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb või on
esindatud üle 2/3 klubi liikmetest.
4.1.24 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus
osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse
kandmisest.
4.1.25 Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus
seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse
liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
4.2 JUHATUS
4.2.1 Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab.
4.2.2 Klubi juhatuse liikmete arv on minimaalselt üks (1) ning maksimaalselt kolm (3).
4.2.3 Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek, juhatuse liikmete volitused kehtivad viis (5)
aastat.
4.2.4 Juhatuse liikmete valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte
arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud klubi liikmetest või
nende esindajatest.
4.2.5 Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral
täitmata jätmise või võimetuse korral klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval
põhjusel.
4.2.6 Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel. Tagasikutsutud või
tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekus juhatuse liikme valimise korra
alusel.
4.2.7 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.
4.2.8 Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
4.2.9 Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende
nõudmisel vastava aruande.
4.2.10 Juhatus korraldab klubi liikmete arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale
andmeid klubi liikmete arvu kohta.
4.2.11 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma
kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega klubile süüliselt tekitatud
kahju eest solidaarselt.
4.2.12 Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega
tekitanud süüliselt kahju klubi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldaja ees solidaarselt
klubiga.
4.2.13 Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest
või rikkumise algusest.
4.2.14 Juhatuse pädevusse kuuluvad küsimused:
• Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
• Liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
• Kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud tingimustel;
• Juhatuse liikmete määramine üldkoosolekus kinnistatud ametikohale;
• Liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

5/6

• Klubi tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
• Klubi komisjonide ja instituitsioonide juhtide nimeline kinnistamine;
• Välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
• Sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;
• Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete koondvõistkondade ning
kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust
ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;
• Laenude võtmine ja andmine;
• Kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning
töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
4.2.15 juhatuse koosolekud kutsub kokku president vastavalt vajadusele kuid mitte harvemini kui
ükskord kvartalis.
4.2.16 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
4.2.17 Juhatuse koosolekuid juhib klubi president.
4.2.18 Juhatuse koosoleku otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle ½ koosolekul osalenud
juhatuse liikmetest.
4.2.19 Juhatuse liige ei või osaleda hääletuses, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist
või lõpetamist klubi poolt.
4.2.20 Koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile
kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.2.21 Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.
4.3 REVISJONIKOMISJON
4.3.1 teiste organite tegevuse üle järelvalve teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi
(revisjonikomisjoni). Järelvalve teostaja määratakse üldkoosoleku otsuses näidatud volituste
ajaks.
4.3.2 Revidendi (revisjonikomisjoni liikmete) valimisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele
antud suurem häälte arv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole koosolekus
osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.
4.3.3 Järelvalvet teostav isik ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega töötada klubis juhtival
ametikohal.
4.3.4 Juhatus peab võimaldama revidendil (revisjonikomisjonil) tutvuda kõigi revisjoni
läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
4.3.5 Revident (revisjonikomisjon) koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab
üldkoosolekule.

 1. KLUBI VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
  5.1 Klubi vahendid ja vara moodustavad:
  • Õppemaksud, sisseastumis- ja liikmemaksud;
  • Füüsiliste ja juriidiliste isikute annetused;
  • Toetused kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  • Riiklikud toetused või toetused piirkondlikelt ja ülemaailmsetelt liitudelt;
  • Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavad tuluüritused, turuhinnaga
  sponsor- ja reklaamlepingud üritustel ja mängudel, loteriid ja ennustusvõistlused, laekuvad
  tulud, intressitulud ning muud laekumised.
  5.2 klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse klubi eesmärkide
  saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.
  5.3 Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist
  vastutust klubi kohustuste eest välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud põhikirja punktides
  4.2.13 ja 4.2.14. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
  5.4 Klubi ei jaga vara, annetusi ega rahalisi ega muid soodustusi oma asutajaliikmetele, juht- ja
  kontrolliorgani liikmetele, samuti annetusi teinud isikutele.

6/6

 1. KLUBI LÕPETAMINE
  6.1 Klubi tegevus lõpetatakse kas üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi tegevuse lõpetamine on
  lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis
  4.1.4 ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekus osaleb või on esindatud üle 2/3 klubi liikmetest
  ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest või
  pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud
  kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad
  selles süüdi olevad juhatuse liikmed klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju
  eest solidaarselt. Klubi tegevus lõpetatakse ka juhul kui klubi liikmete arv väheneb alla kahe,
  üldkoosoleku võimetuse korral määrata põhikirjaga ettenähtud juhatuse ja revisjonikomisjoni
  liikmeid, sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel
  seaduses sätestatud juhtudel.
  6.2 Likvideerijateks on klubi juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
  Sundlõpetamise korral määrab likvideerija kohus.
  6.3 Likvideerijad lõpetavad klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad
  võlausaldajate nõuded.
  6.4 Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara TuMS § 11 lg 2 p 4 kohaselt
  nimekirja kantud või lõikes 10 nimetatud mittetulundusühingule, kohalikule omavalitsusele või
  riigile.
  6.5 Klubi lõppemisel kustutatakse klubi registrist klubi juhatuse (likvideerijate) avalduse põhjal. Kui
  klubi likvideerimise lõppemisel ei esita avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal
  õigus klubi registrist kustutada.
  Kui likvideerijad ei ole täitnud oma kohustusi või on jaganud klubi vara välja enne võlausaldajate kõigi
  nõuete rahuldamist või raha deponeerimist, vastutavad nad oma süü tõttu võlausaldajatele tekitatud
  kahju eest solidaarselt.
  Käesolev Mittetulundusühingu Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi põhikiri on vastu võetud 20.11.2001.a
  asutamislepinguga.
  Muudatused on sisse viidud ja kinnitatud Klubi erakorralisel üldkoosolekul 20.04.2023.a.